Projekti

 
POZIV
za edukaciju u programu
Stručno - razvojnog centra za podršku roditeljstvu 
i program Rastimo zajedno
 
 
O PROGRAMU STRUČNO - RAZVOJNOG CENTRA ZA PODRŠKU RODITELJSTVU I PROGRAM RASTIMO ZAJEDNO
 
Cilj rada stručno-razvojnog centra je Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika za kvalitetnu suradnju i partnerstvo s roditeljima u svrhu ostvarivanja i promicanja prava djeteta.
 
Zadaće:
 
proširivati i razvijati kompetencije (znanja, vještine, sposobnosti i stavove) stručnih djelatnika za suradnju i partnerski odnos s roditeljima: 
omogućiti bolje razumijevanje uloge roditelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
omogućiti bolje razumijevanje odnosa s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
proširivati znanja i vještine komunikacije s roditeljima (neposredne, pisane i digitalne)
proširivati znanja i vještine različitih oblika grupnog rada s roditeljima (sastanci, radionice, sudjelovanje roditelja u odgojno obrazovnom procesu) 
osposobiti se za vođenje radionica „Rastimo zajedno“
proširivati znanja i vještine za različite oblike pisane i digitalne komunikacije (uz brigu o zaštiti osobnih podataka djece i roditelja)
proširivati kompetencije timskog rada i planiranja odgojitelja i stručnih suradnika
omogućavati profesionalno povezivanje te razmjenu znanja i iskustava praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske 
omogućiti suradnju s akademskom zajednicom u svrhu povezivanja novih znanstveno - stručnih spoznaja sa praksom
 
Očekivani ishodi usavršavanja – polaznici će: 
 
proširiti znanja o utjecaju odgovornog roditeljstva na dobrobit djeteta
pojasniti ulogu roditelja u današnjem društvu i osvijestiti važnost podrške roditeljstvu 
dobiti jasniju sliku o odnosu s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta  koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
usvojiti temeljne komunikacijske vještine  posebno vještine „čiste komunikacije“ te vještine grupnog i individualnog rada s odraslima 
proširiti znanja i vještine davanja podrške roditeljima
usvojiti vještine rada u timu
biti osposobljeni za vođenje radionica s roditeljima te radionica „Rastimo zajedno“
se profesionalno povezati u zajednicu praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske koji djeluju u različitim uvjetima u svrhu razmjene znanja i iskustava
unaprijediti profesionalni rad u skladu s novim znanstveno-stručnim spoznajama
 
VODITELJI EDUKACIJE
 
Provoditelji iz DV Radost: 
 
Vesna Marić, dipl. ped., ravnateljica
Alka PožnjakMalobabić prof. , stručna suradnica mentorica
Ljubica Duspara, prof. , stručna suradnica savjetnica
Mirela Stjepanović, odgojiteljica mentorica
Karolina Šeremet, odgojiteljica mentorica
Jasminka Krušelj, odgojiteljica savjetnica
Kristinka Kunc, odgojiteljica savjetnica
Nada Brcković, odgojiteljica
Vesna Čagalj, odgojiteljica
te ostali odgojitelji s izraženim kompetencijama u radu s roditeljima.
 
 
Uz stručne djelatnike našeg vrtića predavači će biti i stručnjaci s Filozofskog, Učiteljskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, MZO-a, AZOO-a i sustručnjaci iz drugih ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje:
 
 
Polaznici usavršavanja
Polaznici su odgojno-obrazovni djelatnici u dječjim vrtićima motivirani za provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno i drugih oblika podrške roditeljima (ravnatelji, odgojitelji, psiholozi, pedagozi, rehabilitatori, logopedi, medicinske sestre).
Očekujemo dva do tri polaznika iz svakog vrtića radi timskog provođenja aktivnosti u matičnim vrtićima. 
 
Sadržaj usavršavanja
 
Program stručne edukacije realizirat  će se kroz 8 modula, u razdoblju od 14 mjeseci (tri semestra). Predviđeni termini održavanja su rujan, listopad, studeni, prosinac, ožujak, travanj, svibanj u prvoj pedagoškoj godini te rujan i listopad u drugoj pedagoškoj godini provođenja edukacije. 
 
Moduli su različitog trajanja, ovisno o samom sadržaju (do 9 školskih sati jednodnevni ili do 18 školskih sati dvodnevni moduli). Trajanje svakog modula izraženo je u školskim satima. Detaljan prikaz sadržaja i satnice programa polaznici će dobiti na početku edukacije.  Program će se ostvarivati kroz 128 školskih sati neposredne edukacije u Stručno razvojnom centru uz ostale sadržaje.
 
 
 
Polaznici će imati slijedeće obveze tijekom edukacije: 
Nakon završetka četvrtog modula, kao dio edukacije, novi voditelji radionica Rastimo zajedno imaju obvezu kao praksu provesti sa svojim timom u svom vrtiću jedan ciklus od 11 radionica s roditeljima. Nakon svake radionice šalju izvješće o provedenoj radionici putem elektroničke pošte svim ostalim polaznicima i edukatoricama u stručno-razvojnom centru. Od njih dobivaju stručni osvrt na svako izvješće. Za pripreme 11 radionica s roditeljima, njihovu provedbu, osvrt u timu i pisanje izvješća polaznicima se priznaju 44 sunčana sata, tj. 59 školskih sati (5,5 školskih sati za svaku od 11 radionica Rastimo zajedno za pripremu, provođenje, refleksiju i pisanje izvješća).
Proučavanje preporučene stručne literature i Priručnika za voditelje Rastimo zajedno također je dio obveze polaznika. 
 
Edukatori iz Stručno razvojnog centra imaju obvezu:
Tijekom trajanja edukacije kroz tri semestra: praćenje i podrška timovima provoditelja radionica s roditeljima Rastimo zajedno što uključuje analizu izvješća, davanje pismene povratne informacije elektronskom poštom o održanim radionicama, obradu podataka (kvalitativno i kvantitativno) - (70 školskih sati , tj. 52,5 sunčana sata).
Također, pružanje podrške u ostalim sadržajima/aktivnostima iz programa SRC  koje će polaznici provesti u matičnim vrtićima tijekom edukacije. 
 
 
 
Stručno razvojni centar izdavat će dvije potvrdnice tijekom edukacije: nakon četvrtog modula po završetku edukacije za voditelje radionica s roditeljima Rastimo zajedno te nakon završetka cjelovite edukacije, tj. devetog modula.
 
Prva potvrdnica omogućuje polaznicima provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno kao obvezu praktičnog dijela edukacije, te verifikaciju programa pri MZO za matične vrtiće.
 
Druga potvrdnica  je dokument  o uspješno završenoj cjelovitoj edukaciji polaznika u stručno razvojnom centru, broju sati stručnog usavršavanja u SRC te jednom provedenom ciklusu radionica s roditeljima Rastimo zajedno.
 
 
MODULI
 
 
PRVI MODUL – 2 dana
 
Predavanja:
Uvod u program SRC
Suvremeni pristupi roditeljstvu
Iskustva suradnje s roditeljima u DV Radost
Radionice:
„Vaše dijete-naše dijete“-važnost i načini suradnje s roditeljima
Temeljne vještine komunikacije I i II
 
 
DRUGI MODUL – 2 dana
 
Predavanja i radionice: 
Vrijednosti i vještine rada s grupom odraslih
Neposredna i posredna komunikacija s roditeljima; pisana komunikacija, komunikacijski roditeljski sastanci, kreativne radionice s roditeljima
Individualna komunikacija s roditeljima
Novi mediji u komunikaciji s roditeljima 
 
 
TREĆI MODUL – EDUKACIJA U PROGRAMU RASTIMO ZAJEDNO (I DIO) - 2 dana
 
Refleksivne analize:
Osvrt na provedene komunikacijske roditeljske sastanke
Predavanja:
Predstavljanje ishodišta i ciljeva programa Rastimo zajedno
Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta
Radionice (demonstracija ključnih aktivnosti iz prvog dijela edukacije Rastimo zajedno): 
 „Četiri stupa roditeljstva“
 „Roditelji 21. stoljeća“
 „Četiri stupa roditeljstva“
„Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta“
„Sva naša djeca i kako ih volimo“
 
 
ČETVRTI MODUL – EDUKACIJA U PROGRAMU RASTIMO ZAJEDNO (II DIO) - 2 dana
 
Predavanje:
Izrada programa za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ u matičnim vrtićima 
Radionice (demonstracija ključnih aktivnosti iz drugog dijela edukacije Rastimo zajedno): 
 „Slušanje – važna vještina roditeljstva“ 
 „ Kako dijete uči o svijetu oko sebe“ 
 „Granice: zašto i kako?“ 
 „Kreiramo i biramo rješenja“ 
 „Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja“ 
„Biti roditelj: utjecaji i izbori“
 „Završetak i novi početak“ 
 
PETI MODUL – 2 dana
 
Predavanje:
Specifičnosti rada s roditeljima djece s TUR
Grupni rad s roditeljima djece s TUR
Roditeljstvo u izazovnim životnim okolnostima (jednoroditeljske obitelji, posvojiteljske obitelji…)
Refleksivne analize: 
Evaluacija procesa u  do sada provedenim radionicama s roditeljima Rastimo zajedno
Planiranje provedbe predstojećih radionica
 
ŠESTI MODUL – 2 dana
 
Predavanja:
Temeljne vrijednosti roditeljstva
Razvoj osobne odgovornosti i odgovornosti za odnos
Važnost organiziranja  susreta roditelja u Klubu Rastimo zajedno
Refleksivne analize:
Iskustva nakon provođenja radionica Rastimo zajedno:  kvantitativna analiza
Iskustva nakon provođenja radionica Rastimo zajedno:  kvalitativna analiza
Timski rad – osvrt na iskustvo rada u timu 
Radionice:
Zbirka ideja za aktivnosti u Klubu roditelja Rastimo zajedno
Demonstracija radionice o sukobima roditelja s djecom
Demonstracija radionice o sukobima među djecom
 
SEDMI MODUL– EDUKACIJA U PROGRAMU RASTIMO ZAJEDNO (III DIO) - 2 dana
 
Predavanja:
Važnost uloge oca u ranom djetinjstvu
Iskustva u provođenju Kluba očeva Rastimo zajedno
Radionice (demonstracija ključnih aktivnosti iz trećeg dijela edukacije Rastimo zajedno):
Demonstracija radionice „Očinska uloga u ranom djetinjstvu“
Demonstracija radionice „O tatama i osjećajima“
Demonstracija radionice „O tatama i mamama“
Demonstracija radionice „Tata od zanata“
Priprema za provođenje stručnog usavršavanja za odgojitelje u matičnim vrtićima – 
7 radionica Rastimo zajedno za odgojitelje
Prikaz iskustva:
Iskustva u suradnji s roditeljima programa Predškole unutar redovitog programa DV Radost
Iskustva sudionika edukacije u suradnji s roditeljima u programu Predškole izvan redovitog programa 
 
 
OSMI MODUL – 1 dan
 
Refleksivna analiza:
Osvrt na održane Klubove Rastimo zajedno
Predavanje/radionica:
Prezentacija iskustava dobre prakse sudionika edukacije u suradnji s roditeljima
Fokus grupa/World caffe:
„Odgojitelji i roditelji – na istom zadatku“
 
 
 
PRIJAVE
 
Sudionici se mogu prijavljivati putem prijavnice za sudjelovanje koja se nalazi u privitku ovog teksta ili na mrežnoj stranici DV Radost http://www.vrtic-radost.zagreb.hr/ . Na mrežnoj stranici vrtića  bit će sve obavijesti vezane za rad SRC-a.
Molimo prijavu poslati na mail: vrtic.radost@zagreb.hr najkasnije do 7. rujna 2018.
 
Cijena programa je:
za dvodnevni modul iznosi 800 kn za jednog polaznika, 600 kn za drugog polaznika i 400 kn za trećeg polaznika iz istog vrtića. 
za jednodnevni modul 500 kn za jednog polaznika, 300 kn za drugog polaznika i 200 kn za trećeg polaznika iz istog vrtića. 
 
Uplatu možete izvršiti općom uplatnicom na IBAN Dječjeg vrtića Radost (HR 8023600001101230133 ) 
s naznakom „Za edukaciju“.
 Kopiju uplatnice potrebno je predočiti pri dolasku na edukaciju.
Prvi modul održat će se 20. i 21. rujna 2018. u centralnom vrtiću na adresi Ljubijska 79a, Zagreb.
 
 
 
 
 
 
Ravnateljica dječjeg vrtića:
Vesna Marić, dipl.ped
 

Ispiši stranicu